Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Найдосвідченіший педагог
ніколи не повинен спинятися на досягнутому,
бо якщо нема руху вперед, то неминуче
починається відставання.
В.О. Сухомлинський

Система методичної роботи з педагогічними кадрами

Усі форми методичної роботи – традиційні і нетрадиційні, колективні й індивідуальні – підпорядковані одній меті: надавати дієву практичну допомогу та сприяти підвищенню педагогічної майстерності інженерно-педагогічних працівників училища та забезпечувати співпрацю педагогів, учнів та батьків.

Головною методичною проблемою, над якою працює колектив, є:

«Теоретичні та методичні засади розвитку і модернізації професійної підготовки фахівців в умовах європейської інтеграції».

Якість, результати навчально-виховного процесу училища залежать передусім від викладача та майстра виробничого навчання, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності, прагнення працювати на педагогічній ниві відповідно до заповіту Василя Сухомлинського: «Серце віддаю дітям».

Метою методичної роботи училища є вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освіти й активне використання інноваційних технологій.

Реалізація поставленої мети відбувається через вирішення наступних завдань:

 1. системна організація й методичне забезпечення неперервного підвищення кваліфікації й професійно-особистісної культури педагогів, сприяння творчому росту, самореалізації, самоосвіті;
 2. вивчення, аналіз та оцінка ефективності освітньої й виховної діяльності;
 3. виявлення, узагальнення й розповсюдження передового педагогічного досвіду;
 4. удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення методичної підтримки впровадження інноваційних освітніх технологій.

В училищі сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

План засідань педагогічної ради на 2014-2015 н. р.
План засідань методичної ради на 2014-2015 н. р.
План роботи методичного кабінету на 2014-2015 н. р.

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва училища, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі циклової комісії, обласних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників, повідомлення на семінарі, науково-практичній конференції, виступ на засіданні педради, публікація в періодиці.

До індивідуальних форм методичної роботи методистів належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам училища, а саме: системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів; надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання й виховання учнів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів; надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у розробці навчально-програмної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес результатів творчо-пошукових робіт, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Колективні форми. Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, методична рада, робота циклових комісій, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, «Школа молодого педагога», педагогічні читання. Колективні форми навчально-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

Відкриті уроки – одна з колективних форм методичної роботи, їх мета – підвищення майстерності всіх викладачів та майстрів виробничого навчання. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику передового педагогічного досвіду й результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед національною освітою.

У методичному кабінеті формується «банк» конспектів відкритих занять. Великі можливості для навчання відкривають мультимедійні засоби, інформаційні технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань учнів, розвивають їх творчі здібності, продуктивне мислення, творчу уяву, спостережливість, пошуково-інформаційні вміння.

Проведення нестандартних занять за допомогою мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як викладача, так і учня. Але в результаті проведення таких занять зростає якість знань.

Графік проведення та тематика відкритих уроків теоретичного й виробничого навчання та позаурочних заходів (конференцій, тренінгів, майстер-класів, семінарів

Однією з основних колективних форм є робота циклових комісій, до змісту діяльності яких входять питання щодо підвищення рівня навчально-виховної роботи і якості знань учнів; обговорення методик викладання, що використовуються різними викладачами; впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення розділів і тем нових програм та підручників; організація виховної роботи; професійна допомога молодим педагогам; вироблення єдиної позиції викладання дисциплін та предметів.

В училищі постійно працює 12 циклових комісій, які очолюють досвідчені педагоги:

 • викладачів фізичного виховання та ДПЮ,
  Неверенчук К.Л., викладач фізичної культури;
 • викладачів природничо-математичного циклу,
  Богатирьова Т.О., викладач математики;
 • викладачів гуманітарного циклу,
  Голець І.М., викладач української мови і літератури;
 • викладачів іноземних мов,
  Скріль І.В., викладач англійської мови;
 • викладачів  та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного профілю,
  Кондратюк І.В., викладач технології торгівлі;
 • викладачів  та майстрів виробничого навчання готельно-туристичного-напряму,
  Кендюх Д.О., викладач географії;
 • викладачів спецдисциплін технологічного профілю,
  Федьків Н.В., викладач технології приготування їжі з основами товарознавства;
 • викладачів та майстрів виробничого навчання ресторанного сервісу,
  Голяк О.Р., старший майстер;
 • майстрів виробничого навчання кухарського профілю,
  Стахів М.М., майстер виробничого навчання;
 • майстрів виробничого кондитерського профілю,
  Сухарина О.Я., старший майстер;
 • класних керівників,
  Семенишен І.В., викладач англійської мови;
 • вихователів і керівників гуртків,
  Юринц Г.С., вихователь.
Наказ про створення та організацію роботи циклових комісій у 2014-2015 н. р.
Наказ про створення та організацію роботи циклових комісій у 2015-2016 н. р.

Циклові комісії спільно з методичним кабінетом навчального закладу організовують і проводять різнопланову методичну роботу, зокрема презентації циклових комісій, предметні тижні, фестивалі відкритих уроків, беруть активну участь у Дні відкритих дверей та Ярмарках професій, що дозволяє не лише зібрати матеріал, який і складає банк педагогічних знахідок викладачів, а й сприяє популяризації навчальних дисциплін серед учнівської молоді, розвиває в учнях допитливість, бажання навчатися та самовдосконалюватися. Важливою ланкою подібних заходів є предметні олімпіади, творчі конкурси, вікторини, інтелект-ринги, які виховують дух змагальності та прагнення перемоги. Учні училища активно беруть участь і в загальноучилищних, і в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів, де систематично посідають призові місця, примножуючи славу начального закладу як істинного Флагмана освіти.

Новітні технології навчання: тенденції впровадження
Новітні технології навчання: тенденції впровадження

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими педагогами. Вони потребують найбільшої уваги та професійна й психологічна підтримка в педагогічному колективі. Для молодих викладачів та майстрів виробничого навчання створено Школу молодого педагога, де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на уроці, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Наставництво, взаємовідвідування уроків також сприяють «входженню» молодого педагога в професію, створюють оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменше хворобливим. Наставництво не тільки допомагає у професійному становленні молодого педагога, а й стимулює досвідченого педагога по-новому подивитися на свою діяльність й оцінку її результатів.

Шляхи вдосконалення професійної компетенції педагога – наставника обдарованої молоді
Шляхи вдосконалення професійної компетенції педагога – наставника обдарованої молоді

Відповідно до «Положення про експериментальний педагогічний майданчик» такий майданчик за темою дослідження «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг (ресторанного сервісу та туризму)» активно працює в навчальному закладі. Спільно з відділами гуманітарної освіти та практичної психології Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти організовуються семінари, в яких беруть участь педагоги училища, виступають з методичними доповідями. Так, на методичному семінарі «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг (ресторанного сервісу та туризму)», який відбувся на базі ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму 28 травня 2014 року виступили: Скріль І.В. («Моделювання іншомовних ситуативних комунікацій (з досвіду впровадження українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування»)»), Качур Р.А. («Інноваційний фахівець туристичної сфери: процес формування та розвитку»), Кендюх Д.О. («Мотиваційний аспект обдарованого учня. Створення на уроках професійно-теоретичної підготовки готельно-туристичного напряму ситуацій захопленості»), Мельничук Т.П. («Новітні освітні технології: тенденції впровадження»).

Методичний семінар ухвалив рекомендації відповідної тематики, зокрема у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу і туризму використовувати сучасні педагогічні технології, у тому числі інформаційно-комунікаційні; у процесі формування професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного сервісу і туризму значну увагу приділяти гуманітарній підготовці, у тому числі рідномовній та іншомовній; забезпечити у професійно-технічних навчальних закладах психологічний супровід формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг.

Систематично проводиться ґрунтовний моніторинг організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, визначаються напрями розвитку навчального закладу.

Підсумки вивчення передового педагогічного досвіду педагогів
Інформація про організацію й проведення методичної роботи у 2013-2014 н. р.
Інформація про проведення методичної роботи у І семестрі 2014 – 2015 н. р.

Аналіз підсумків попереднього навчального року дає підстави зробити висновок, що методична робота в училищі є системною і результативною, а рівень фахової майстерності педагогів зростає, але є питання над якими потрібно працювати в майбутньому:

 1. інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 2. активізація роботи щодо вивчення, узагальнення і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів;
 3. організація системної роботи зі здібними й обдарованими дітьми та з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги;
 4. забезпечення системності й послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти;
 5. застосування методів і форм роботи компетентнісного та особистісно орієнтованого підходу до педагогів і учнів;
 6. створення ситуації успіху в колективі навчального закладу;
 7. створення умов для максимального розкриття інтелектуального потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу;
 8. підвищення показників результативності навчально-виховного процесу, культури поведінки та спілкування.
Портфоліо методиста Мельничук Т.П.
Інформація про методичну роботу І семестр 2015 – 2016 н. р.
Звіт за І семестр 2016-2017 н. р.

Мельничук Т.П.,
методист ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму